Privacy by design 🔐 

Helpr hecht waarde aan de privacy van onze klanten en de eindgebruikers van onze software. Wij voldoen aan de AVG en houden alleen bij wat nodig is voor het gebruik van onze software. Zo kan je met een gerust gevoel gebruik maken van onze software. Wel zo prettig.

Let wel op dat resultaten en antwoorden beschikbaar kunnen worden gesteld aan bijvoorbeeld je werkgever. Controleer daarom ook de privacy voorwaarde van de instantie die je de chatbot verschaft of zij hiervan gebruik maken.

Bekijk hieronder hoe Helpr de privacy waarborgt.

Cookie voorkeuren

Cookie policy
CookieTypeDuurOmschrijving
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
Privacy policy


1. Context [

Helpr.nl B.V. (hierna te noemen Helpr, wij of ons), gevestigd aan Jacob van Lenneplaan 57, 3743 AP Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Helpr Home

Jacob van Lenneplaan 57,

3743 AP Baarn

KvK 66317991

+31 643910506

 

Olivier Verwoerd is de Functionaris Gegevensbescherming van Helpr en is te bereiken via olivier@helpr.nl

 

Definities

Bezoeker:

De bezoekers van de website en of sub-domeinen helpr.ai


Gebruiker:

Een persoon die gebruikmaakt van een van onze diensten.


Persoonsgegevens:

Alle gegevens die een natuurlijke persoon (de betrokkene) identificeren of identificeerbaar maken.


Diensten:

chatbots en/of ons online platform om de chatbots te beheren/creëren. Onze website telt hierbij niet als dienst


Verwerker:

De persoon of de organisatie die voor de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld via een webapplicatie, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.


Sub-verwerker:

De persoon of de organisatie die voor de verwerker persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld via een dienst om de webapplicatie te hosten, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.


 

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Helpr verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Wachtwoord (versleuteld)

– IP-adres

– Gebruikers-ID

– Gegevens over uw activiteiten op onze websites

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– (Bijzondere en/of gevoelige) gevoelige gegevens over het leerproces en/of gesprek met de chatbot waaronder:

  – Voortgang

  – Resultaat

  – Duur

  – Interacties

– Overige (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op ons platform aan te maken, in correspondentie, telefonisch.


3. Verwerkingsdoeleinden

Helpr verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten zoals nieuwe trainingen en of wijzigingen.

– Uw gedrag te kunnen analyseren om op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Helpr analyseert het gebruik en foutmeldingen van onze dienst om daarmee onze dienst te verbeteren.

– Helpr volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Helpr verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4.  Betrokken partijen

Helpr maakt al verwerker gebruik van andere verwerkers om onze diensten te kunnen leveren. Hierbij blijft Helpr de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Auth0 is betrokken bij de authenticatie. Voor meer informatie over deze verwerker verwijzen wij door naar de privacy statement van auth0:

https://auth0.com/docs/compliance/gdpr

 

Sentry.io is betrokken bij het doorsturen van fouten bij onze dienst om deze te verhelpen. Voor meer informatie over deze verwerker verwijzen wij door naar de privacy statement van Sentry.io:

https://sentry.io/trust/privacy/

 

Indien Helpr slechts de verwerker is en een externe partij de verwerkingsverantwoordelijke is, kan er gebruik worden gemaakt van andere integraties zoals in het privacy statement van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

5. Belangen bij de gegevensverwerking

Helpr verwerkt persoonsgegevens op basis van het uitvoeren van de overeenkomst en het gerechtvaardigd belang om onze dienst te kunnen beveiligen om fraude en misbruik te voorkomen en bestrijden. Persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van Helpr, zal de gebruiker als individu expliciet toestemming moeten geven waar nodig. 

6. Verwerkingslocaties

Gegevens die worden ontvangen worden uitsluitend verwerkt binnen Europa.

Onze diensten maken momenteel gebruik van de datacenters van TransIP en Microsoft gevestigd in Nederland.

7. Techniek en methode van gegevensverwerking

Helpr verwerkt persoonsgegevens door middel van haar eigen software en met haar betroken partijen met geen ander doel dan het in de verwerkingsovereenkomst is afgesproken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Helpr neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Helpr) tussen zit.

Het afhandelen van leergesprekken kunnen worden getoetst worden op basis van antwoorden waarbij AI gebruikt kan worden om de intentie van het bericht eruit te kunnen halen zoals de intentie van goedkeur. Dit houdt in dat antwoorden die positief zijn onder een categorie vallen wat gebruikt kan worden bij de beoordeling van een antwoord. Het kan voorkomen dat de AI niet het antwoord onder het correcte label heeft geplaatst en dat een antwoord onterecht fout wordt gemarkeerd wat kan leiden tot verlies in punten of progressie. U behoud het recht op menselijke intervisie mocht het antwoord onterecht fout worden gerekend. Echter zullen wij met antwoorden die op meerde manieren interpreteerbaar zijn of niet voldoen aan de gangbaar taalgebruik in de taal waarop de vraag is gesteld niet het resultaat herstellen.

Cookies

Helpr gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Helpr gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Helpr u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Bewaartermijnen

Helpr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Helpr bewaart persoonsgegevens zolang de dienst wordt afgenomen plus een jaar tenzij anders is overeengekomen met de dienst afnemer. Daarna zullen de persoonsgegevens onherroepelijk worden verwijderd of geanonimiseerd.

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

9. Rechtsgrond pesoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6 lid 1a (toestemming) en 1b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst).

10. Rechtsgrond bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals het leerproces en resultaat worden verwerkt op grond van artikel 9 lid 2a (toestemming) en 2b (noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke).

11. Doelbinding

Wij verwerken gegevens voor de volgende doelen:

– Onze dienst te kunnen leveren

– om ICT beveiligingsredenen

– uw gebruikservaring te verbeteren

– voor marketingdoeleinden

– voor eventueel toekomstig onderzoek

 

12. Noodzaak en evenredigheid

Helpr houdt persoonsgegevens bij voor het verlenen van onze dienst. Voor een gepersonaliseerde ervaring is het nodig om deze gegevens bij te houden. Deze gegevens zijn niet inzichtelijk voor de gegevensverantwoordelijke tenzij anders is overeengekomen. De gegevensverantwoordelijk kan ervoor kiezen om antwoorden van de gebruiker in te zien als dit een antwoord betreft op een vraag die bestempeld is als interessant. Bijvoorbeeld een vraag in een toets. Bij het opvragen van meer gegevens moet dit in overeenkomst zijn met de gegevensverantwoordelijke. Er wordt geen geschiedenis van antwoorden bijgehouden. Mocht er een antwoord zijn wat u als eindgebruiker niet meer wilt delen kan u opnieuw de vraag beantwoorden of uw progressie wissen.

13. Rechten van de betrokkene

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Helpr en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@helpr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Helpr wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons